Tilbud og tjenester

To arbeidsstasjoner mot hverandre, foran et avlangt vindu. Et rødt førstehjelpsskrin står øverst på den ene arbeidsstasjonen.
Illustrasjonsbilde fra Hovseter i Oslo. Foto: Roy-Morten Østerbøl.

NKDB er etablert for å drive oppbygging og spredning av kompetanse knyttet til kartlegging/utredning og støttetiltak til personer med medfødt eller tidlig ervervet døvblindhet. Tjenesten har flere tilbud og tjenester. Her er noen av dem beskrevet.

Utredning

Ansatte ved enhetene gjennomfører flere ulike utredninger med ulikt utgangspunkt. Det gjennomføres;

 • utredninger som danner grunnlag for identifisering av døvblindhet
 • utredninger i forbindelse med endringer i den enkeltes livssituasjon
 • utredninger i forbindelse med endringer i syns- og hørselsfunksjon
 • spesifikke utredninger med bakgrunn i tema eller problemstillinger som er aktualisert av nettverket eller av personen med ervervet eller medfødt døvblindhet

Identifisering av døvblindhet gjøres i Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet.

Veiledning og rådgivning

Kompetansetjenesten  tilbyr veiledning og rådgivning med utgangspunkt i de behov den enkelte person med døvblindhet har. Veiledning og rådgivning kan gis direkte til personer med døvblindhet/syns – og hørselshemming, deres nærpersoner, kommunale/fylkeskommunale tjenesteytere eller andre faginstanser som yter tjenester overfor målgruppa.

Kompetansespredning

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde tilbyr blant annet:

 • kommunikasjonskurs
 • habiliterings- og rehabiliterings kurs
 • kurs i grunnleggende kunnskap om samspill og kommunikasjon
 • bistand i utvikling av brukers kommunikasjonsferdighet
 • kurs med utgangspunkt i den enkeltes behov

Kurs og fagdager tilbys ved behov til:

 • personer med ervervet døvblindhet og deres nærpersoner
 • pårørende og nære nettverk til personer med medfødt døvblindhet
 • andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • lokale tjenesteytere
 • kommuner som har brukere med alvorlig syns- og hørselshemning/døvblindhet på grunn av aldersrelaterte tilstander
 • andre instanser

Rådgivere/konsulenter i kompetansetjenesten foreleser om døvblindhet:

 • på kurs, konferanser og seminarer innen spesialisthelsetjenesten, enheter i kommuner og fylkeskommuner
 • på nasjonale og internasjonale konferanser
 • på universiteter og høyskoler

Individuell plan

Kompetansetjenesten samarbeider med kommunene om utarbeidelse og oppfølging av brukers individuelle plan (IP). Les mer om individuell plan.

Forsknings- og utviklingsarbeid (FOU)

I tillegg til ulike prosjekter vi driver og medvirker i har NKDB etablert et forskernettverk. Du kan lese mer her.

Annen faglig bistand

 • Uttalelser i forbindelse med søknader om opplæring, hjelpemidler, tilrettelegging og tjenester
 • Uttalelser om konsekvensene av kombinert syns- og hørselshemming, både på generelt og individuelt grunnlag
 • Opprette kontakt mellom ulike nettverk
 • Delta i og danne ansvarsgrupper etter behov
 • Tilrettelegging for kontakt mellom personer med ervervet døvblindhet