Tjenesten er etablert for å drive oppbygging og spredning av kompetanse knyttet til kartlegging/utredning og støttetiltak til personer med medfødt eller tidlig ervervet døvblindhet. 

Utredning

Ansatte ved enhetene gjennomfører flere ulike utredninger med ulikt utgangspunkt. Det gjennomføres;

 • utredninger som danner grunnlag for identifisering av døvblindhet
 • utredninger i forbindelse med endringer i den enkeltes livssituasjon
 • utredninger i forbindelse med endringer i syns- og hørselsfunksjon
 • spesifikke utredninger med bakgrunn i tema eller problemstillinger som er aktualisert av nettverket eller av personen med ervervet eller medfødt døvblindhet

Identifisering av døvblindhet gjøres i Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet.

Veiledning og rådgivning

Kompetansetjenesten  tilbyr veiledning og rådgivning med utgangspunkt i de behov den enkelte person med døvblindhet har. Veiledning og rådgivning kan gis direkte til personer med døvblindhet/syns – og hørselshemming, deres nærpersoner, kommunale/fylkeskommunale tjenesteytere eller andre faginstanser som yter tjenester overfor målgruppa.

Kompetansespredning

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde tilbyr blant annet:

 • kommunikasjonskurs
 • habiliterings- og rehabiliterings kurs
 • kurs i grunnleggende kunnskap om samspill og kommunikasjon
 • bistand i utvikling av brukers kommunikasjonsferdighet
 • kurs med utgangspunkt i den enkeltes behov

Kurs og fagdager tilbys ved behov til:

 • personer med ervervet døvblindhet og deres nærpersoner
 • pårørende og nære nettverk til personer med medfødt døvblindhet
 • andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • lokale tjenesteytere
 • kommuner som har brukere med alvorlig syns- og hørselshemning/døvblindhet på grunn av aldersrelaterte tilstander
 • andre instanser

Rådgivere/konsulenter i kompetansetjenesten foreleser om døvblindhet:

 • på kurs, konferanser og seminarer innen spesialisthelsetjenesten, enheter i kommuner og fylkeskommuner
 • på nasjonale og internasjonale konferanser
 • på universiteter og høyskoler

Individuell plan

Kompetansetjenesten samarbeider med kommunene om utarbeidelse og oppfølging av brukers individuelle plan (IP). Les mer om individuell plan.

Forsknings- og utviklingsarbeid (FOU)

I tillegg til ulike prosjekter vi driver og medvirker i har NKDB etablert et forskernettverk. Du kan lese mer her.

Annen faglig bistand

 • Uttalelser i forbindelse med søknader om opplæring, hjelpemidler, tilrettelegging og tjenester
 • Uttalelser om konsekvensene av kombinert syns- og hørselshemming, både på generelt og individuelt grunnlag
 • Opprette kontakt mellom ulike nettverk
 • Delta i og danne ansvarsgrupper etter behov
 • Tilrettelegging for kontakt mellom personer med ervervet døvblindhet