Det å ha muligheten til å kommunisere er avgjørende for å formidle våre meninger, behov og følelser. Det er gjennom kommunikasjon vi skaper de sosiale relasjonene, det som gjør oss til deltakere i livet omkring oss.

Når mennesker kommuniserer med hverandre, skjer det mye:   

  • Vi gir informasjon til hverandre.  
  • Vi skaper mening i det som foregår.  
  • Vi regulerer interaksjonen.  
  • Vi uttrykker og utvikler vår relasjon.  
  • Vi utøver sosial kontroll.  
  • Vi fortolker oss selv og vår omverden i forhold til andres respons på oss.  

(Olesen, B.R. & Jansbøl, K., 2005)

Det er først og fremst når hørselen er nedsatt at det kan oppstå vansker med kommunikasjonen. Når synet i tillegg er redusert, avtar mulighetene til kommunikasjon ytterligere.  

For å opprettholde kontakten med andre, må syn og hørsel utnyttes så langt det er mulig. Selv med svært redusert syns- og hørselsfunksjon kan kommunikasjon med andre opprettholdes. 

Fordi alle er ulike, er det behov for individuelle tilpasninger og kommunikasjonsmetoder. 

Kilder

Olesen, B. R. & Jansbøl, K. (2005). Erfaringer fra mennesker med døvblindhet - et nordisk prosjekt. Temahefte nr. 4 – «Å kunne delta - Om å være delaktig til tross for en progredierende funksjonshemning». Side 11 og 12. Utgiver VidensCentret for DøvBlindBlevne 2005.

Les mer

Nationellt kunskapscenter för dövlindfrågor - Små insatser som gör stor skillnad – stöd till äldre som har problem med både syn och hörsel - Âldrekursen. - Fokus i dette web-baserte kurset er hvordan samvær med personer med nedsatt syn og hørsel kan bli best mulig.