Et par med hender som bruker svart leselist med blå knotter.
 • Nyheter og annen informasjon kan gjøres tilgjengelig ved tilrettelegginger, som forstørret skrift, lydversjoner med beskrivelser av visuelt materiale og punktskrift (Braille).
   
 • På tilrettelagte websider etter internasjonale standarder (World Wide Web Consortium, W3C) er det mulig å bruke skjermlesere for leselist og syntetisk tale.
   
 • Teksting og tegnspråktolking på TV og film.
   
 • Tolk- og ledsagertjeneste og annen personlig assistanse, for eksempel kontaktpersoner og lese- og sekretærhjelp, kan redusere informasjonsbegrensingene. 
  Les mer om tolk/ledsager-tjeneste 
   
 • Universell utforming av miljøet, som for eksempel markeringer, fargekontraster og belysning bidrar til å øke generell tilgjengelighet til informasjon og orientering. Teleslyngeanlegg i offentlige bygg og tilrettelegging i form av stor skrift, lyd og punktskrift er andre eksempler på universell utforming.

Med universell utforming menes utforming av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for ytterligere tilpasning eller spesiell utforming. 
Les mer om universell utforming av bygg på Regjeringen.no