Økende alder er assosiert med typiske endringer i syn og hørsel. Mange eldre har også en flere helsemessige problemer. Alvorlige syns- og hørselsvanskene bidrar til å forsterke konsekvensene av andre helseplager.

Reduserte muligheter til å motta informasjon og til å holde seg orientert, kan lett gi eldre en mer passiv livsførsel enn tidligere. Denne passiviteten forsterkes av redusert aktivitet i daglige gjøremål og svekket mobilitet.

Nedsatt aktivitet kan bidra til å forsterke aldringsprosessen, med økt hjelpeløshet og omsorgsbehov som konsekvens. En slik isolasjons- og passivitetssirkel kan motvirkes ved tidlig identifikasjon av syns- og hørselsvansker og med relevant tilrettelegging og hjelpemidler.

Alvorlig kombinert sansetap hos eldre mennesker kan identifiseres ved hjelp av en sjekklistemetodikk. Denne kan enkelt brukes av personale i pleie og omsorgsetaten. Link til bruk av sjekkliste

Personer som har alvorlige kombinerte sansetap kan utredes med tanke på rehabilitering ved hjelp av en intervjuguide for kartlegging av funksjoner, aktiviteter, interesser og behov. Systematisk rehabilitering basert på slik kartlegging gir bedret funksjon og økt livskvalitet. Link til utredning og rehabilitering