En sjekkliste for å identifisere alvorlige kombinerte sansetap hos eldre mennesker er laget til bruk for personell i pleie og omsorgstjenesten i norske kommuner.

Sjekklisten er utarbeidet i 2001 av Else Marie Svingen, tidligere "Skådalen kompetansesenter, Regionsenter for døvblinde, Oslo" og Kolbein Lyng, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.

Hjemmetjenesten

Pleie- og omsorgstjenestens brukeroversikt danner grunnlag for kartleggingen. Sjekklisten skal fylles ut av en person i personalgruppen som har ansvaret for regelmessig kontakt med bruker gjennom tjenestetilbudet (for eksempel primærkontakt). Gå gjennom brukeroversikten og fyll ut en sjekkliste for hver person du har ansvaret for.

For hver sansemodalitet; kryss av for de funksjonelle beskrivelsene som stemmer overens med observerte syns- og hørselsvansker hos personen. Kryss også av hvis personen har tekniske hjelpemidler for syn eller hørsel (selv om hjelpemidlene ikke benyttes). Fyll ut feltet for informasjon om alder, kjønn og dato for registrering. Sjekklisten signeres av den personen som har stått for utfyllingen. Husk signatur fra bruker hvis vedkommende skal henvises videre.

Helse- og omsorgsinstitusjoner for eldre

Institusjonens oversikt over beboerne danner grunnlaget for kartleggingen. Sjekklisten skal fylles ut av en person i personalgruppen som har ansvaret for regelmessig kontakt med beboeren (for eksempel primærkontakt). Gå gjennom oversikten over beboerne og fyll ut en sjekkliste for hver person du er primærkontakt for.

For hver sansemodalitet; kryss av for de funksjonelle beskrivelsene som stemmer overens med observerte syns- og hørselsvansker hos personen. Kryss også av hvis personen har tekniske hjelpemidler for syn eller hørsel (selv om hjelpemidlene ikke benyttes). Fyll ut feltet for informasjon om alder, kjønn og dato for registrering. Sjekklisten signeres av den personen som har stått for utfyllingen. Husk signatur fra beboer hvis vedkommende skal henvises videre.

Utdrag fra sjekklisten - personalia

Personalia

Navn:
Fødselsdato:
Sted:
Dato:
Kartlagt av:

Samtykker til henvisning til spesialisttjeneste (signatur fra bruker):

Utdrag fra sjekklisten - syn

Syn:

 1. Du blir ikke gjenkjent når du kommer uventet på besøk (han/hun har vansker med å gjenkjenne ansikter på avstand, f.eks. på tvers av rommet).
 2. Han/ hun har problemer med å lese avisen og se bildet på TV (sitter f. eks ofte svært nær TV skjermen).
 3. Han/ hun må ha hjelp for å finne igjen gjenstander som er mistet
 4. Han/ hun har problemer å følge med tiden, fordi det er vanskelig å se urskiven.
 5. Han/ hun trenger ledsager eller er usikker ved ferdsel utendørs og/eller innendørs på ukjente steder (uten at dette skyldes gangbesvær eller annen reduksjon i fysisk funksjon).
 6. Han/hun har klaget på problemer vedrørende dårligere syn.
 7. Han/ hun har fått tildelt et eller flere hjelpemidler for nedsatt syn (for eksempel lupe eller annen svaksynt-optikk, ekstra belysning, hvit stokk, DAISY-spiller eller annet). 

Utdrag fra sjekklisten - hørsel

Hørsel:

 1. Han/hun hører ikke at du banker på eller ringer på døren.
 2. Du må snakke spesielt høyt, tydelig og/eller langsomt for at han/hun skal oppfatte hva som blir sagt (selv om det er stille rundt dere).
 3. Han/hun har vansker med å oppfatte hva du sier når det er støy i rommet (for eksempel lyd fra radio, bråk fra støvsuger, trafikkstøy osv.).
 4. Han/hun har vansker med å følge med i en samtale når det er flere personer tilstede.
 5. Han/hun har vansker med å oppfatte det som sies i radio/TV eller kassettspiller (sitter for eksempel svært nær lydkilden og/eller foretrekker høy lydstyrke).
 6. Han/hun har klaget over problemer med dårligere hørsel.
 7. Han/ hun har fått tildelt et eller flere hjelpemidler for nedsatt hørsel (for eksempel høreapparat, teleslynge, samtaleforsterker, lyssignal eller vibrator tilkoblet ringeklokke, vekkerklokke, røykvarsler eller telefon).

Les mer

Lyng, K. & Svingen, E. M. (2001). Sjekkliste for kartlegging av kombinerte alvorlige sansetap blant eldre (PDF). Utgiver: Helsedirektoratet.