Alle mennesker er forskjellige, uansett alder, og velger ulike måter å leve på.

Hverdagen for den som selv har et sansetap, eller er i familie med en som har sansetap, byr på mange gleder, men også bekymringer. Det dukker stadig opp nye utfordringer i hverdagen, som personen selv, nærpersonene og nettverket ønsker å finne løsninger på.

For fagpersonene rundt familien kan det være første gang de arbeider med noen som har nedsatt syn og/eller hørsel.

Mange spørsmål dukker opp. Men hvor skal man henvende seg for å få støtte og hjelp?

Hvilke offentlige instanser finnes? Hvilke rettigheter og tilbud ytes fra det offentlige? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner arbeider med likemannsarbeid og kan være et sted for samvær med andre som har sansetap?

Her har vi samlet informasjon om ulike rettigheter og tilbud. Se også venstremenyen. 

Kilder og les mer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) - rettighetssenteret. Dette er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som angår personer med funksjonsnedsettelse og/eller kronisk sykdom. Her kan man få svar på spørsmål som gjelder både velferdsrettigheter og diskriminering.

Helsenorge.no. Offentlig nettportal med kvalitetssikret informasjon om en rekke ulike tema.

Norge.no – veiviser til offentlige tjenester på nett. Nettstedet Norge.no er en veiviser til digitale tjenester fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner.

Statsforvalteren. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Aktuelle lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet fra Lovdata.no.

Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00. Hentet fra Lovdata.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet fra Lovdata.no.

Kommuneloven. (2018). Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018 nr. 83. Hentet fra Lovdata.no.

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16. juni 2017 nr. 51. Hentet fra Lovdata.no.

NAV-loven. (2006). Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] av 16. juni 2006 nr. 20. Hentet fra Lovdata.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet fra Lovdata.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. Hentet fra Lovdata.no.

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) av 2. juli 1999 nr. 62. Hentet fra Lovdata.

Sosialtjenesteloven. (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) av 18. desember 2009 nr. 131. Hentet fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) av 2. juli 1999 nr. 61. Hentet fra Lovdata.