Koordineringsenheten har som mandat å:

 
 • Samarbeide med lederne i kompetansesystemet
 • Forberede, lede og følge opp ledermøtene
 • Ha oversikt over tilbud og etterspørsel av tjenester, samt vurdere behovet for nye eller endrende tilbud
 • Ha oversikt over den faglige kompetansen i systemet, samt bidra til at nødvendig kompetanse utvikles og rekrutteres
 • Holde nær kontakt og samarbeide med brukerorganisasjoner for døvblinde
 • Opprettholde og utvikle kontakt og avtaler med sentrale samarbeidsparter
 • Være sekretariat for Faglig referansegruppe
 • Samarbeide med Oslo Universitetssykehus HF ang Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet og Medisinsk kvalitetsregister slik at det kommer den nasjonale kompetansetjenesten til gode
 • Samle årsrapportene fra enhetene til en samlet årsrapport for Nasjonal kompetansetjeneste 

I samarbeid med de øvrige enhetene i kompetansesystemet vil Koordineringsenheten:

 • Være en pådriver, tilrettelegger og koordinator for aktuelle fagutviklings- og forskningsprosjekter i systemet
 • Systematisere ny viten på fagområdet, samt initiere og gjennomføre forskningsstudier i samarbeid med relevante fagmiljøer internt og eksternt 
 • Medvirke til faglig samarbeid mellom kompetansesystemet og høyskoler/universiteter  
 • Ha et særlig ansvar for innhold og oppfølging av kompetansesystemets web-side
 • Ha et særlig ansvar for produksjon og distribusjon av felles informasjonsmateriell fra systemet

Helse Nord RHF vil kunne gi Koordineringsenheten særlige oppgaver av rådgivende og utøvede karakter.