Hensikten med hjelpemidler er å nytte syn og hørsel best mulig, selv om funksjonen er nedsatt. 

I mange tilfeller kan hjelpemidler bidra til at man kan mestre dagligdagse gjøremål som å lese, lytte, se på tv, bevege seg og liknende.

Noen hjelpemidler forutsetter at man har en synsrest. Andre er basert på hørselen og forsterking av lyd. Atter andre er basert på bruk av berøring (den taktile sans) som støtte eller erstatning for sansetapene. 

Selv om hjelpemidler ikke kan erstatte tapte sanser, kan de til en viss grad kompensere for redusert funksjon, løse en del praktiske vansker og bidra til å gjøre hverdagen enklere.

Fysisk tilrettelegging der man bor er også blant de tiltak som kan kompensere for sviktende syn og/eller hørsel.

Omgivelsenes kunnskap og holdninger er også viktig i denne sammenheng.

Hjelpemidler ved synsnedsettelse

Personer med kombinerte sansetap kan ha nytte og glede av hjelpemidler som er utviklet for personer med nedsatt syn. 

Det kan være hjelpemidler som:

 • forbedrer synet 
 • forstørrer
 • har gode kontraster
 • gir tilbakemelding på lyd
 • gir tilbakemelding taktilt (følbart)

Les mer om hjelpemidler for personer med synsnedsettesle.

Hjelpemidler ved hørselsnedsettelse

Mange personer med alvorlig grad av sansetap eller døvblindhet, kan ha nytte av sin syns- og/eller hørselsrest. De færreste er helt blinde og helt døve. 

Personer med kombinerte sansetap kan ha nytte og glede av hjelpemidler som er utviklet for personer med nedsatt hørsel.

Det kan være hjelpemidler som:

 • avhjelper hørseltapet
 • gir visuell tilbakemelding
 • gir tilbakemelding taktilt (følbart)

Les mer om hjelpemidler for personer med hørselsnedsettesle.

Hjelpemidler uten syn og hørsel

Når både syn og hørsel svikter helt, kan hjelpemidler basert på den taktile sansen være aktuelle. 

Lesing

Hvis man ikke lenger kan avlese svart skrift, eller nyttigjøre seg opplest tekst, kan punktskrift være aktuelt. 

Les mer om punktskrift.

Mobilitet

Det finnes noen hjelpemidler, blant annet mobilitetsstokk og små håndholdte enheter, som kan varsle om hindringer i veien ved bruk av vibrasjon. Vibrasjonen intensiveres jo nærmere hindringen man kommer.

Les mer om mobilitet og orientering. 

ADL - Aktiviteter i dagliglivet

Det finnes noe hjelpemidler som kan avlese ute- og innetemperatur, samt kroppstemperatur, ved hjelp av vibrasjon. Likeledes finnes det ulike former for klokker og varslingsutstyr som benytter vibrasjon. 

Les mer om varslingsutstyr.

Tolke- og ledsagertjenesten for døvblinde

En tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og personer som har sterkt nedsatt hørsel eller er døve.

Det finnes flere typer tolkemetoder:

 • tegnspråk/taktilt tegnspråk 
 • ulike håndalfabet (enhåndsalfabet eller tohåndsalfabet)
 • haptisk kommunikasjon
 • taletolking  
 • skrivetolking 

Personer som fyller vilkårene, har rett til stønad til tolke- og ledsagerhjelp.

I denne sammenheng regnes man som døvblind dersom graden av det kombinerte sansetapet gjør at det å ferdes ute, samt å kommunisere med andre, med eller uten hjelpmidler, er vesentlig innskrenket. 

Les mer om tolke- og ledsagertjenesten. 

Fysisk tilrettelegging der man bor

Fysisk tilrettelegging av miljøet der man bor kan bidra til å bedre livskvaliteten hos eldre.

For en person som verken kan nyttigjøre seg syn eller hørsel, må omgivelsene tilrettelegges med fysiske kjennemerker og ledelinjer.

For å unngå ulykker og fall, er det spesielt viktig å merke trapper, kanter osv med taktile kjennemerker. Det skal være et "farefelt" foran det øverste trappetrinnet og et "oppmerksomhetsfelt" foran og inntil det nederste trappetrinnet. 

Ved å tilrettelegge boliger, bygg og uteområder på en universell måte, vil alle kunne ferdes der uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. 

Les mer om fysisk tilrettelegging av miljøet. 

Syns- og hørselskontakt

Alle som har et varig syns- og/eller hørselstap kan søke om lån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral etter gjeldende regler.

Ta kontakt med din hjemkommune for å få informasjon om tekniske hjelpemidler. Det er oftest en syns- eller hørselskontakten, eventuelt en ergoterapeut, som formidler syns- og hørselshjelpemidler og tilbyr opplæring og oppfølging i bruk av hjelpemidlene. 

Informasjonstjenesten i kommunen er behjelpelig med å finne rette person.

Det er viktig at bruker og fagperson bruker god tid og arbeider sammen for å finne gode løsninger.