Brukermedvirkning kan foregå på tre ulike nivåer: 

  • Brukermedvirkning på individnivå handler om den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse på behandlingen de får i helse- og omsorgstjenesten. Brukermedvirkning på individnivå er lovfestet i  pasient- og brukerrettighetsloven (lovdata.no) kapittel 3. 
  • Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerrepresentanter samarbeider med fagpersoner i helsetjenestene, for eksempel på et sykehus.
  • Brukermedvirkning på systemnivå innebærer at brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av tiltak og tjenester, for eksempel gjennom samarbeid med Statsforvaltere, regionale kompetansesentre eller direktorater.

(Hentet fra Helsedirektoratets nettside.)

NKDBs samarbeidsforum

I Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde har vi et samarbeidsforum som møtes to til tre ganger per år. Forumet har representanter fra brukerorganisasjonene (inntil seks representanter) i tillegg til ledere fra NKDB. Formålet er "å utvikle NKDBs tjenestetilbud gjennom samarbeid, rådgiving, aktiv medvirkning og systematiske tilbakemeldinger."

Se mandat for NKDBs samarbeidsforum her.

Se retningslinje for reise- og møtegodtgjørelse her.