Mobilitet handler om å forflytte seg sikkert og hensiktsmessig i omgivelsene ved hjelp av ulike teknikker, resterende sanser, hjelpemidler og/eller andre personer når synssansen mangler. Mobilitetsopplæringen må foregå på barnets primærspråk.

Det kombinerte sansetapet kan hindre den naturlige nysgjerrigheten og motivasjonen til å bevege seg og utforske omgivelsene. Dette kan føre til manglende erfaringer med og forståelse av omverdenen og manglende etablering av relasjoner til omverden. Det er derfor viktig at mobilitetsopplæringen begynner tidlig.

Bruker andre sanser

Mobilitetsopplæring kan starte lenge før barnet med døvblindhet kan bevege seg rundt i rommet. Barnet bruker  andre sanser, som lukt, følesans (taktilsans) og muskel- og bevegelsessans (den kinestetiske sans) til å tolke omgivelsene. God motorisk utvikling, kroppsbevissthet og begrepsforståelse danner grunnlaget for orientering og bevegelighet. Sammen med kommunikasjonsferdigheter og ADL- ferdigheter (activities of daily living), er evnen til å forstå omgivelser og forflytte seg nødvendige for videre utvikling og selvstendighet.

For noen personer med medfødt døvblindhet kan det etterhvert forventes at de kan forflytte seg selvstendig utendørs med en hvit stokk. For andre vil mobilitetsopplæringen i hovedsak fokusere på orientering og ferdigheter innendørs.

Behov for gjentakelse

Mobilitetsopplæring for barn og voksne med medfødt døvblindhet, bør være en del av deres helhetlige tilbud, og det er viktig at opplæringen er funksjonell og meningsfull for brukeren. Det er også av stor betydning at aktivitetene i det totale tilbudet oppleves som motiverende for vedkommende. Personer med medfødt døvblindhet har ofte et stort behov for strukturering gjennom gjentakelser, som fører til gjenkjenning, forventninger og videre til initiativ.

Sangstunder i barnehagen kan for eksempel ta utgangspunkt i sentrale prinsipper i førlighetsopplæring og inkludere naturlige forflytninger gjennom lek og samspill med andre barn. Orienterings- og mobilitetsopplæring kan være med på å skape en bedre oversikt og forutsigbarhet for barn med medfødt døvblindhet.

Mobilitetsopplæring for voksne

Også voksne personer med medfødt døvblindhet kan ha god hjelp av mobilitetsopplæring, selv om de ikke fikk det som barn. Forventningene og resultatene av mobilitetsopplæring for personer med medfødt døvblindhet kan variere, men mobilitetsopplæringen følger de samme prinsippene som for personer med synstap. De viktigste tilpasningene er relatert til samhandling og kommunikasjon.

Personer med multifunksjonshemning og personer med tilleggsvansker kan benytte seg av tilsvarende mobilitetsopplæring som personer med  medfødt døvblindhet for å forstå hvor gjenstander befinner seg i forhold til sin egen kropp, eller for å få kontakt med nærpersonen.

Les om ledagerteknikk for personer med døvblindhet

Les Norges Blindeforbunds brosjyre "Finn veien - gå trygt. Om orienterings - og mobilitetstilbud for synshemmede".

Litteratur:
Stabell, E. H & Wetaas, B (2001): Småbarnsmobilitet. Huseby kompetansesenter, Oslo.
Gense, J.D & Gense , M. (2004): Importance of Orientation And Mobility Skills For Students Who Are Deaf-Blind, DBLINK, Monmouth.