En rehabiliteringsstudie (Lyng, K. og Svingen, E.M.2004) fulgte opp 35 personer med utredninger, intervensjoner og evalueringer over en to-års periode. 

I gjennomføring av studien ble det lagt vekt på personenes aktive deltakelse og egne valg i rehabiliteringsprosessen. Som en del av utredningen ble det utarbeidet en intervjuguide med spørsmål om blant annet

  • Egenvurdering av syn og hørsel
  • Kommunikasjon (og betingelser)
  • Tilgang på informasjon (visuell, auditiv og taktil)
  • ADL
  • Orientering og mobilitet
  • Sosialt nettverk/sosialt liv
  • Aktivitetsområder og interesser
  • Bolig, helse og omsorg

Det ble også stilt spørsmål om interesser og motivasjon i rehabiliteringen, personenes ønsker om eventuelle endringer og hvilke intervensjoner som skulle prioriteres.