NKDB har utarbeidet en egen forskningsstrategi. I innledningen til denne står det at "Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten. Forskning er en av fire lovpålagte oppgaver i spesialisthelsetjenesten sammen med pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasient og pårørende. Den skal komme målgruppen til gode gjennom å skape ny kunnskap som kan forbedre tjenestene til brukerne."

Tjenesten har et forskningsnettverk, som koordineres av Elisabeth Svinndal, Statped.

Forskningsdatabase

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har utviklet en database med over 3 750 vitenskapelige artikler om døvblindhet. Du kan søke i databasen her: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.