Personer med døvblindhet kan være i stor fare for å oppleve ensomhet og isolasjon. Kommunen er pliktig til å legge til rette for mennesker som på ulike vis trenger bistand for å sikre en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Dette gjelder også for personer som oppholder seg på en institusjon.

Støttekontakten kan bistå med å:

  • delta på ulike opplevelser og aktiviteter
  • komme ut av en isolert tilværelse
  • opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk
  • være i fysisk aktivitet
  • holde seg orientert med utgangspunkt i egne interesser

Støttekontaktens utgifter dekkes av kommunen. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe. Det vil være naturlig i mange tilfeller at de funksjonene som støttekontakten skal dekke, tas med ved utmåling av timer til brukerstyrt personlig assistanse. Støttekontaktfunksjonen og eventuelt andre tjenester kan bli overført til en BPA-stilling og utføres av en og samme person.

Vite mer om støttekontakt?

For mer informasjon om støttekontaktordningen i kommunene kan du kontakte din kommune/bydel, eller ta kontakt med et av de fire regionsentrene i NKDB.

Du kan også lese mer på Helsenorge.