NKDB foretar utredning i forbindelse med identifisering av døvblindhet. Utredningene behandles i et eget nasjonalt tverrfaglig team. Henvendelser kan komme fra brukere, pårørende og/eller ulike faginstanser. 

Kontakt til teamet gjøres gjennom regionsentrene i NKDB. 

Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT)

NTT er sammensatt av godt kvalifisert personell innen ulike medisinske fagområder, og fagpersoner fra NKDB . Til sammen innehar teamet bred og svært høy faglig kompetanse om medfødt og ervervet døvblindhet. 

Det tverrfaglige teamets oppgaver er:

 • å kvalitetssikrer at det er foretatt tilstrekkelig medisinsk og funksjonell utredning og diagnostikk i det ordinære tjenesteapparatet.
 • diagnostiserer og identifiserer døvblindhet som følge a sjeldne medfødte eller tidlig ervervede sykdommer, syndromer og tilstander.

Teamet er sammensatt av:

 • øyespesialist
 • øre-nese-hals-spesialist
 • genetiker
 • spesialpsykolog
 • synspedagog
 • audiopedagog
 • spesialpedagog
  Andre relevante fagpersoner trekkes inn ved behov.

Les mandat og rutiner for NTT her 

Rutiner ved utredning av døvblindhet

 • Forespørsel rettes til nærmeste regionsenter for døvblinde. Det aktuelle regionsenter kan gå videre med saken etter brukers samtykke.
 • Regionsenteret innhenter medisinske opplysninger om syn og hørsel av nyere dato, samt andre relevante opplysninger.
 • Regionsenteret sørger for at det er gjort tilstrekkelige utredninger av syn, hørsel og kommunikasjon.
 • Dokumentasjon fra ulke undersøkelser og regionsenterets vurdering sende Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT) for vurdering og vedtak.
 • Identifisering i NTT danner grunnlag for den videre oppfølgningen fra regionssentrene.