Sjeldne syndromer og sykdommer kan medføre ervervet døvblindhet og Usher syndrom er den hyppigste årsaken. Døvblindhet kan også opptre sammen med flere sjeldne syndromer og kombinasjoner av skader og/eller sykdommer. 

Konsekvenser og muligheter

Syns- og hørselshemningene er ofte progredierende, noe som innebærer at syn og hørsel forverres over tid, ofte uten klare prognoser for hvordan utviklingen vil forløpe. For den det gjelder, familie og øvrig nettverk, kan dette innebære store praktiske og psykososiale utfordringer.

Ervervet døvblindhet innebærer vanligvis store begrensninger i forhold til kommunikasjon, informasjonstilegnelse, orientering og fri bevegelse. Funksjonshemningen begrenser aktivitet og sosial funksjon. For å kunne opprettholde en aktiv og selvstendig livsførsel, er det nødvendig med spesielle tilpasninger, hjelpemidler og tjenester.

Brosjyre om ervervet døvblindhet kan du lese her