Faglig referansegruppe

Faglig referansegruppe skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen i forskrift og at tjenestens innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukerne i landet.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde har en faglig referansegruppe bestående av:

 

  • Ole Elvesveen, representant for brukerorganisasjonen FNDB
  • Audun Zapffe, representant for brukerorganisasjonen FNDB
  • Kari K. Engan, representant for brukerorganisasjonen LSHDB
  • Kristin Opedal, representant for helseregionen Helse Vest
  • Terje Christoffersen, representant for helseregionen Helse Nord
  • Ingrid Olsen Høye, representant for helseregionen Helse Midt
  • representant fra Helse Sør-Øst mangler
  • Roar Meland, representant for sentre med landsdekkende funksjoner
  • Agnethe Fjellanger, representant for regionsentrene
  • Gunnhild Haug, representant for NAV