Personer med alvorlig kombinert syns- og hørselstap / døvblindhet kan få stønad til tolke- og ledsagerhjelp dersom de på grunn av funksjonsnedsettelsen trenger tolk/ledsager for å kunne kommunisere med andre og ferdes ute.

Tolke- og ledsagertjenesten innebærer også beskrivelse og informasjon om situasjonen man befinner seg i og ledsaging til/fra og underveis i oppdraget. 

Tolk/ledsager kan brukes i ulike sammenhenger, for eksempel i forbindelse med:

 • legebesøk
 • fritidsaktiviteter
 • sosiale sammenkomster

Tjenesten er først og fremst simultantolking mellom norsk tegnspråk, norsk talespråk og norsk skriftspråk. 

Det finnes ulike tolkemetoder:

 • tegnspråk/taktilt tegnspråk 
 • ulike håndalfabet (enhåndsalfabet eller tohåndsalfabet)
 • haptisk kommunikasjon
 • taletolking  
 • skrivetolking 

NAV tolketjeneste formidler tolkeoppdrag og utfører tolking. 

Bilde- eller videotolking

Tolkingen kan foregå både ved fysisk tilstedeværelse og som bilde- eller videotolking, der dette egner seg.

Les mer om skjermtolk på NAV sin hjemmeside. 

Akuttolk

Dersom du har et akutt behov for tolk, som ikke kan vente til neste virkedag, kan du kontakte akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede hele døgnet.

Akutte hendelser kan være:

 • ulykker eller skader
 • sykdom
 • brann
 • kontakt med politiet

Både personer som selv er tolkebrukere, og de man skal ha samtale med, kan bestille akuttolk. 

Les mer om akuttolk på hjemmesiden til NAV.

Hvordan få innvilget tolk/ledsager?

For å kunne bestille tolk til konkrete oppdrag, må du først ha søkt og fått innvilget denne tjenesten.

Les mer om hvordan du søker og bestiller tolk/ledsager på hjemmesiden til NAV tolketjenesten. 

Les mer

NAV Kunnskapsbanken - tolk. - NAV Hjelpemiddelsentral har ansvar for å formidle og utføre tolkeoppdrag. På Kunnskapsbanken.net finner du informasjon som kan være nyttig for deg som skal bestille tolketjeneste. Her ligger også opplæringsmateriell for tolker.

NAV tolketjeneste - Les om tolke- og ledsagertjenesten fra NAV. 

Lover, forskrifter og rundskriv

Lov om folketrygd - Kapittel 10. Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet. I § 10 - 7 Stønadsformer, finner du tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde.

Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde 

Rundskriv til ftrl § 10-7 første ledd bokstav g: Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde