Voksne og eldre som er blinde eller har nedsatt synsfunksjon, er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet synsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Eldre personer uten konkrete øyesykdommer, er den største gruppen av personer med nedsatt synsfunksjon. Grunnen er at det skjer en normal aldringsprosess i øyet hos de aller fleste.   

Hvis man tilrettelegger for disse personene, har man langt på vei skapt et godt grunnlag også for personer som har ulike øyesykdommer og tilstander. Det er også slik at god tilrettelegging for personer med synsnedsettelse, vil gagne alle.  

Tilgjenglighet for alle

En person kan oppleve å ha synsvansker når kravene til å se ikke samsvarer med evnen til å se. Denne opplevelsen kan reduseres ved at synsevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes, ved at miljøet legges til rette.

Ved å tilrettelegge boliger, bygg og uteområder på en universell måte, vil alle kunne ferdes der uten spesiell tilrettelegging eller spesialløsninger. 

Tilrettelegging av miljøet

Enkel tilrettelegging i eget hjem, helse- og omsorgsbolig eller sykehjem, kan bidra slik at eldre kan bevege seg fritt og selvstendig fra rom til rom. Dette kan være et av flere tiltak som kan gjøre at eldre opprettholder deltakelse i sosiale aktiviteter og dermed unngår isolasjon. 

Hvis miljøet er godt tilrettelagt, er det lettere for eldre å utnytte sine syns- og hørselsrester mest mulig. I tillegg kan taktil merking (som kan kjennes/føles), og eventuelt bruk av vibrasjon på ulike måter, være til hjelp for den som har kombinert sansetap.

Gode lyd- og lysforhold, visuelle og fysiske markeringer, bruk av kontrastfarger der eldre bor og andre tilrettelegginger av miljøet, er med på å skape oversikt og bidra til trygg forflytning. 

Eksempler på dette kan være at:

  • lydmiljø/akustikk/etterklang er i tråd med gjeldene forskrifter
  • belysning er tilpasset eldres økte lysbehov
  • blending fra store glassflater, vinduer og blanke gulv unngås
  • glassdører/glassflater er markert
  • dører er markert slik at de skiller seg ut fra veggen
  • trapper og gangareal, både inne og ute, har god belysning, gode kontraster og solide rekkverk
  • rekkverk har kontrastfarge til vegg
  • taktil merking av gulv og trapper er i tråd med gjeldene forskrifter
  • unødvendige hindringer, så som høye dørterskler, løse tepper og ledninger er fjernet
  • utfordrende underlag som glatte gulv og snø- og isbelagte uteområder unngås/utbedres

Sammen med andre tiltak kan dette bidra til å redusere fallulykker. 

Les mer

Leve hele livet - i et synsvennlig hjem - Enkle grep gjør det lettere å se og bidrar positivt i hverdagen.  - Rapport fra Norges Blindeforbund, Norges optikerforbund og Universitetet i Sørøst-Norge.